Zwroty i reklamacje - Destiny's Hands

Zwroty i reklamacje

Strona główna
Zwroty i reklamacje

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

Jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, Klient ma prawo do reklamacji  z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym.

Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta:

  • imię i nazwisko, 
  • adres do korespondencji,
  • adres e-mail,
  • przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady)
  • żądania związane z reklamacją. 

W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.

Reklamacja powinna zostać zgłoszona na adres e-mail: pracownia@chustyiszale.pl lub telefonicznie pod numerem: 510-241-265.

Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni
od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.

Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.

Klient może skorzystać z formularza reklamacji zamieszczonego poniżej, może także skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.

W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca, w szczególności koszty dostarczenia Produktu do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, bez podania przyczyny, od chwili objęcia produktu w posiadanie.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia jednym ze sposobów:

  • wysyłając pismo pocztą elektroniczną
  • za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Formularz o odstąpieniu od umowy dostępny jest poniżej.

Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. 

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Produktu, który jest wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta, które są wyraźnie dostosowane do jego indywidualnych potrzeb, zgodnie z  § 4 ust. 2-5 niniejszego Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi także w następujących przypadkach:

  • o świadczenie Usługi, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • o świadczenie usługi, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument przed upływem terminu 14 dni odeśle zwracany Produkt na adres Sprzedawcy.

Konsument jest zobowiązany pokryć bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy (koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy). 

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.

W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana
do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.